You dont have javascript enabled! Please enable it!
Back to top

บริษัท จี แอนด์ จี เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ/เรา”) และบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบกิจการและกำกับดูแลตลาดออนไลน์แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “Umeshuthai.com” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จี แอนด์ จี เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 569/9 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการ Umeshuthai.com  ของบริษัท ฯ เท่านั้น  โดยไม่รวมถึงบริษัทในเครือของเราซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองแยกต่างหาก

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ Umeshuthai.com ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ Umeshuthai.com ซึ่งรวมถึง ข้อมูล Facebook ของคุณ

คุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ  การใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น Umeshuthai.com หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัท ฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

แหล่งข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ Umeshuthai.com
 • Facebook (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ (บังคับ)
 • นามสกุล (บังคับ)
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล (บังคับ)
 • อายุ (บังคับ)
 • ที่อยู่จริง (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (บังคับ)
 • โปรไฟล์ Facebook (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บน Umeshuthai.com

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ [email protected]

การรวบรวมข้อมูล

1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่เหมาะสมซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ, ผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงสุด, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อการเข้าทำสัญญา, ภาระผูกพันตามสัญญา, การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่, ผลประโยชน์ตามกฎหมาย และภาระผูกพันทางกฎหมาย

2. เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในเวลาที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

3. เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์รอง

4. เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย

5. เราจะเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ จำเป็นต่อวัตถุประสงค์, สถานการณ์ที่คุกคามชีวิต, ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ, ผลประโยชน์ส่วนรวม, ผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงสุด, ภาระผูกพันตามสัญญา, งานตามภาระหน้าที่, ผลประโยชน์ตามกฎหมาย, ภาระผูกพันทางกฎหมาย, การสืบสวน, วัตถุประสงค์ในการประเมินผล, วัตถุประสงค์ด้านศิลปะ, กิจกรรมข่าว, การให้บริการทางกฎหมาย, มีการเก็บรวบรวมโดยเครดิตบูโร, วัตถุประสงค์ในการจ้างงาน, วัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน, มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น

6. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่บุคคลที่สามใดๆ ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ ได้รับความยินยอม, ถือว่าได้รับความยินยอม, ความยินยอมไม่จำเป็นสำหรับการประมวลผล

7. เราจะตอบสนองอย่างเหมาะสมในกรณีที่เจ้าของข้อมูลติดต่อจุดติดต่อที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแสดง การแก้ไข การลบ การถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่ละรายให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น (“ วัตถุประสงค์”):

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าของเรา

• เพื่อตอบ ยืนยัน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม การให้คำปรึกษา การซ่อมแซม และการสนับสนุนด้านอื่นๆ ไว้เป็นการถาวร

• เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญผ่านจดหมายเชิญ อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ

• เพื่อจัดส่งสินค้า

• เพื่อพัฒนาสินค้าและปรับปรุงบริการอื่นๆ และ

• เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของเราและความสัมพันธ์ของท่านกับเรา ซึ่งเราแจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ขอความยินยอมจากท่าน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของบุคคลที่โพสต์/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนเว็บไซต์ของเรา

• เพื่อใช้ในงานที่โพสต์/ส่งบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเราในชิ้นงานโฆษณาสำหรับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

*สิทธิการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมดในงานที่โพสต์/ส่งนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ที่โพสต์/ส่งงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการโพสต์/ส่งงานดังกล่าวจะถือว่าผู้ที่โพสต์ อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิอย่างครอบคลุมโดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิและโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สิทธิได้) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย มอบหมาย ให้ยืม แปล และดัดแปลง) งานดังกล่าว และผู้โพสต์ตกลงว่าเขาหรือเธอจะไม่อ้างความชอบธรรมในงานดังกล่าว

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

(1) เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

• ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และไม่สามารถขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก

• ในกรณีที่มีการมอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน (เราใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเลือกผู้รับเหมาอย่างระมัดระวัง การเข้าทำสัญญากับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาของเราตามความจำเป็น)

• ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทโดยบุคคลที่สามที่เป็นตัวกลาง ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ

• ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น และ

• ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

สิทธิของท่าน:

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

1. ท่านมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะนำไปประมวลผล มีการประมวลผล หรือได้รับการประมวลผลแล้วหรือไม่

2. ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าระบบการประมวลผลของเรา หรือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

(1) คำบรรยายลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ

(2) จุดประสงค์ในการประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล

(3) ขอบเขตและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(4) ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่เปิดเผยหรืออาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(5) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท และบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

(6) รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการติดต่อของบริษัทของเราหรือของตัวแทนของเรา

(7) ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ

(8) สิทธิอันพึงมีของท่าน เช่น สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ร้องขอสำเนา ร้องขอให้อัพเดทข้อมูล จำกัดการใช้งาน และถอนความยินยอม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการจัดหาไว้หรือการยืนยันที่ทำขึ้นกับท่านเกี่ยวกับสาระสำคัญเหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล และถอนความยินยอมของท่าน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันควรโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

(1) เนื้อหาสาระของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกนำไปประมวลผล

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(3) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

(4) วิธีการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

(5) เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ส่งผลหรือจะส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญเพียงอย่างเดียว

(7) วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ

(8) ตำแหน่งหรือชื่อหรือการระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อมูล

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นตามกฎหมายใดๆ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล

5. ท่านมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของเราเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดง การแก้ไข การลบ และ/หรือการสิ้นสุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอให้แสดง แก้ไข ลบ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือสิ้นสุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าวโดยทันทีเมื่อมีการยืนยันการระบุตัวตนของบุคคลนั้นตามขั้นตอนที่กำหนด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ติดต่อ ดังนี้

1. คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 569/9 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

3. ที่อยู่อีเมล: [email protected]

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลปัจจุบันให้เราทราบโดยทันที

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธตามคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่ ข้อมูลไม่เกี่ยวเนื่องกัน มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสูง ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนคำสั่งศาล และเปิดเผยข้อมูลลับทางการค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม/นำไปใช้

โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนั้นไม่มีความปลอดภัย เว้นแต่มีการเข้ารหัสอีเมล/เว็บเมลนั้นๆ การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกกำหนดเส้นทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถูกนำส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการทำงานของเวิลด์ไวด์เว็บ/อินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถและไม่ยอมรับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการขัดขวาง หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา

กิจกรรมบางประเภท เช่น การส่งเสริมการขายเฉพาะ อาจมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมจากบริษัทของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเสนอตัวเลือกให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทของบุคคลที่สามเหล่านั้น ท่านเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเมื่อท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูล ลิงก์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่เห็นชอบหรือทำการรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามอาจจัดทำคุกกี้แยกต่างหากของตนเองไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเมื่อมีการใช้โฆษณา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทใดๆ ก็ตามก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ไว้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลของลูกค้า ประวัติการเรียกดูเว็บ/การดำเนินการ และข้อมูลคอมพิวเตอร์/การเชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับผ่านคุกกี้* (ข้อมูลที่รวบรวมอาจมีแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า) ด้วย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและการแต่งตัวแก่ท่าน ตลอดจนปรับปรุงบริการของเราที่มอบให้กับท่าน นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจมีการรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั่วไป และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์

โปรแกรมคุกกี้

*คุกกี้คืออะไร

” คุกกี้” คือเทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ

หน้าเว็บของเราบางหน้ามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเลือกดูหน้าเว็บของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น หากท่านเลือกที่จะบล็อกหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือรีเซ็ตการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน บริการบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น การซื้อสินค้า) หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่

นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ เพื่อให้หน้าเว็บของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจัดทำคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

• จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเว็บ การละทิ้งขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา

• ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

• จดจำข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ หรือการจัดการตะกร้าสินค้ามีความปลอดภัย เราอาจส่งอีเมลแจ้งสถานะคำสั่งซื้อให้ท่านทราบ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในอีเมล

• นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของท่าน

เวลาในการตอบกลับ

เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด แต่ในทุกกรณีเราจะตอบกลับภายในสามสิบ (30) วัน โดยนับจากวันที่เจ้าของข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านทำการร้องขอ

แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบตลอดเวลา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองหรืออยู่ในการควบคุมได้รับความคุ้มครอง โดยจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึง รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง และกำจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะหยุดเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวบุคคลได้ เมื่อสามารถถือได้ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และการเก็บรักษาไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ภาษี หรือกฎหมาย

ผู้เยาว์

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์เท่านั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ ผู้เยาว์ ”)

คำถามอื่นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด เกี่ยวกับขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับใดๆ

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ด้วยการประกาศบนเว็บไซต์บริษัทของเราหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อดูว่ามีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่ หากเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหลังจากเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้ว

นอกจากนี้ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านใช้บริการต่อ ซื้อสินค้าจากบริษัท หรือมีส่วนร่วมกับทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เผยแพร่ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

วันที่ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้: 18 มิถุนายน 2563

G&G Trading International Company Limited (“The Company / Us”) and affiliates Which operates and regulates the online market platform under the name “Umeshuthai.com” in Thailand solely Taking into account all data protection measures that the company In possession of all the relevant laws

G&G Trading International Company Limited as the data controller under the law. Its office is located at 569/9 Bangkok-Nonthaburi Road, Bang Sue Subdistrict, Bang Sue District, Bangkok 10800.

This privacy policy (“Policy”) clarifies the details regarding the acquisition. Use / Processing And storage User information Umeshuthai.com of our company only, not including our affiliates which have different business models, will have their own privacy policy.

The company gives importance to transparency in business operations and services to members or users. Umeshuthai.com As the data owner (“you”), this privacy policy governs the information collected and maintained by the company. It describes the types, objectives, and practices regarding the use, processing, and storage of information, including IP addresses, cookies, and / or personal information that you provide through websites and applications. Of the company while registering and using the service Umeshuthai.com, which includes your Facebook information

You are responsible to read and acknowledge all of this policy before providing any information to the company. Use of the website or application Umeshuthai.com Or registering requests to use our services and other activities, with your explicit or implied consent, allowing us to collect, use and maintain your information as required by the policy. this

Information we collect
Data source

We only collect information about you or information about your equipment from you directly. As long as you explicitly or implicitly allow us to process and maintain such information through:

Umeshuthai.com website
Facebook (public account information)
User devices (computers and / or mobile phones)

Data type

From the above data source The information that we will collect is as follows:

Name (Required)
Last name (Required)
Profile picture / photo (optional)
Email address (required)
Age (Mandatory)
True address (Optional)
Phone number (required)
Facebook profile (member_ID, public_profile, profile picture and email address)
cookie
IP Address
Geolocation
The content or information in the chat tool available on Umeshuthai.com

If you have any questions about this privacy policy Including any concerns or complaints about your information Please contact by sending a letter or request via email to [email protected]

Data collection

1. We will collect personal and sensitive personal information in an appropriate manner, including (But not limited to) for the public interest, the highest priority, for the performance of the contract, for the entry of a contract, the contractual obligations, the performance of obligations, the legal benefits And legal obligations

2. We will not collect, use or disclose personal information Except with the consent of the owner of the information in writing or electronic methods before or at the time of collection, use or disclosure.

3. We will inform you about the purpose of using your personal and sensitive personal information. And will use that information within the scope of the specified objectives and / or for secondary purposes

4. We will use necessary and appropriate measures to safely and securely manage personal and sensitive personal information.

5. We will collect / use / disclose personal information without the consent of the data owner in the event that Required for objectives, life-threatening situations, publicly available information, collective interests, highest priority benefits, contractual obligations, obligation obligations, legal benefits, legal obligations, investigations, Evaluation objectives, artistic objectives, news activities, legal services, collected by credit bureaus, employment objectives, employee benefit objectives, disclosed by government agencies etc.

6. Unless otherwise specified We will not share or disclose personal or sensitive personal information to any third parties. Unless otherwise specified Except in the case that Consent, considered consent, consent is not necessary for processing

7. We will respond appropriately in cases where the owner of the contact information contacts the appropriate contact point regarding display, correction, deletion, withdrawal (in whole or in part) and / or termination of the use of relevant personal information or personal information. Delicate

Purpose of using personal and sensitive personal information

We use the personal information provided by each data provider for the following purposes only. (“Objective”):

(1) Personal data and sensitive personal information of our customers

• To confirm and collect information regarding inquiries Consulting, repairing, and other support Permanently

• To provide information about products, services and campaigns through invitations, emails or other methods.

• To deliver products

• To develop products and improve other services, and

• For any other purposes necessary to proceed Maintenance Including managing our business and relationships

(2) Personal data and sensitive personal information of individuals posting / submitting personal information and sensitive personal information on our website

• For use in jobs posted / submitted on our website or software application in advertisements for companies or affiliates.

* Rights to distribute copyrights and other industrial property rights All the work posted / submitted is considered to belong to the person who posted / submitted the work. However, when posting / sending that work, it is considered that the person who posted / submitted Allow the company to use the rights extensively, without compensation for the exercise of rights and without limitation solely (Has the right to allow third parties to exercise their rights) (including but not limited to reproduction, distribution, transmission, distribution, assignment, borrowing, translation, and modification) of the work, and the posters agree that he or she will not Righteous in such work

Providing personal information to third parties

(1) We will not provide personal information to third parties without your consent. Except in the following cases

• In the event that you agree to provide your personal information

• In the event that it is necessary to preserve life, body or property And unable to request the relevant consent conveniently

• In the event that a third party is assigned to handle all or some personal information within the scope necessary to achieve the purpose of use (We take measures to prevent leakage, loss or forgery of personal information, such as choosing a contractor carefully. Entering into a contract with a contractor regarding personal information management Including controlling and overseeing our contractors as needed)

• In the event that your personal data is processed on behalf of the company by a third party who is an intermediary Which has sufficient level of data protection

• In the event that personal information related to a business transfer is due to a merger or other reason, and

• In the event that the relevant laws or regulations stipulate

Your rights:

As the data owner You have the following rights

1. You have the right to know that the personal data associated with you will be processed. Is processed Or has it been processed?

2. You have the right to receive the following information before entering your personal data into our processing system. Or at the next appropriate opportunity

(1) Description of personal information to be entered into the system

(2) The purpose of processing or processing personal data

(3) Scope and methods of personal data processing

(4) Recipients or types of recipients that disclose or may disclose personal information

(5) Receive your personal information from the company And the company will collect personal information in a form that can be read or used in general With tools or equipment that are automated and able to use or disclose personal information using automated methods

(6) Details regarding the identification and contact of our company or of our representatives

(7) Period of time to collect personal data and

(8) Your rights, such as rights to access, edit, request copies, request information updates Limited use And withdraw consent (In whole or in part) in the processing of your personal data that we control Including the right to complaint in front of the Personal Data Protection Committee

Any personal information Any procurement or confirmation made to you regarding these material subjections will not be resolved without notice to you in advance.

3. You have the right to request access, request a copy, request to update or edit information. And withdraw your consent (In whole or in part) regarding your personal information that we control You have the right to access the following information as reasonable reasons by writing in writing.

(1) The content of your personal information that is processed

(2) Sources of personal information

(3) Name and address of personal information receiver

(4) Method of bidding for the said personal information

(5) Reasons for disclosing personal information to recipients

(6) Personal information about automatic processing Which personal information will or will likely be made as a basis for decisions that affect or will only affect you significantly

(7) The most recent date that you have accessed and modified your personal information, and

(8) Position or name or identification and address of the data user

Regardless, regardless of the above statement We reserve the right to waive and / or exempt from any law to collect, use and disclose your personal information.

4. You have the right to dispute the inaccuracy or error of personal information. And have the company correct the said information Except in cases of harassment or unreasonable requests

5. You have the right to suspend, withdraw (in whole or in part) or order to stop, remove or destroy your personal information from our document collection system once it is found and confirmed that that personal information is incomplete. Not being false present, illegally acquired Is used for unauthorized purposes Or no longer needed for the purpose of collecting personal information

Questions regarding display, correction, deletion and / or termination of use of personal information

In the event that a request is requested to display, edit, delete, withdraw (in whole or in part) and / or terminate the use of personal data We will respond to such requests promptly once the identity verification is confirmed in accordance with the procedures set forth. If you have questions about personal information Please contact our data protection staff. The contact details are as follows

1. Name / Position Prefix: Data Protection Officer

2. Postal address: 569/9 Bangkok-Nonthaburi Road, Bang Sue Subdistrict, Bang Sue District, Bangkok 10800

3. Email address: [email protected]

When you give us your personal information You consent to our processing of your personal data in accordance with this privacy policy. And you confirm that all the personal information you have provided is accurate. Complete And does not cause misunderstandings or not being up to date In the event that your personal information is changed You must immediately provide us with current information.

We have the right to reject requests for access to data in the event that Unrelated information High cost and risk Affect the information of other people Violate court order And disclose trade secrets

Personal information collected / used

Please note that internet communications such as email / webmail are not secure. Unless the encryption of that email / webmail Your communications may be routed through multiple countries before being delivered. In which these characteristics are the operations of the World Wide Web / Internet We cannot and will not accept responsibility for unauthorized access. Or obstruction Or the loss of personal information that is beyond our reasonable control.

Some activities, such as specific sales promotions There may be links to activities from other unrelated third-party companies. Which offers an option for you to share your personal information with third parties We will not disclose your personal information to those third party companies. You are the only person who can disclose information when you choose to disclose information. Links on third-party websites are provided for your convenience. And we do not control those websites or their privacy practices. Which may differ from our privacy practices. We do not approve or endorse third party websites that are accessible via various websites. Third party ad networks may create their own separate cookies to your hard drive when advertisements are used. We encourage you to check the privacy policy of any company. However, before submitting your personal information The personal information you choose to provide to unrelated third parties will be protected under the third-party privacy policy. Which is not covered under this privacy policy

We will collect and use customer identification information Web browsing history / actions And computer data / connection Including the information received through cookies * (the data collected may include, but is not limited to, personal information of customers) in order to provide you with product and clothing recommendations As well as improve our services offered to you. In addition, we may collect other information Which may be compiled using general internet technology And use the said information to analyze

Cookie program

* What are cookies?

“Cookies” are technology used in computers (hard drives) to save and manage information about people who visit a web page.

Some of our pages use cookies to help our customers browse our pages more conveniently. If you choose to block or refuse the use of cookies by changing or resetting the cookie settings on your web browser Some or all services (such as purchases) or certain features on our website may not be available or may not function properly.

In addition, cookies will also be used to monitor individual usage. But cannot be used to identify the said person For our web page to be most effective

We create cookies for the following purposes.

• Prepare usage statistics (Number of times viewed Number of page views Abandonment while processing orders) to check and improve the quality of our services

• Adjust the presentation of our website to suit the device you use.

• Memorize various information That is filled out on the form Including managing and making personal access, such as user accounts or shopping cart management secure We may send an email to inform you of the order status. You can cancel the email subscription by clicking on the unsubscribe email newsletter link.

• Content presentation Including advertisements relevant to your interests And tailor the proposal to suit your needs.

Response time

We will reply as soon as possible. But in all cases, we will respond within thirty (30) days from the date the data owner of the personal data related to you makes a request.

Your personal data storage location

We use the internet as a central system to collect and process personal data, including international data transfers. The information we collect from you may be transferred, accessed and stored at destinations outside Thailand. These personal information will be controlled safely and in accordance with regulatory requirements at all times.

Personal data protection

We will ensure that personal information collected by the company or on behalf of the company is appropriately collected. And have adequate security measures in place to protect the processing of personal information

We will ensure that personal information in possession or under control is protected. By providing security measures to prevent unauthorized access, collection, use, disclosure, copying, modification and disposal

Data retention period

We will stop keeping documents that contain personal information. Or delete methods that can connect personal information to individuals When can be considered Personal data storage is no longer in accordance with the purpose of personal data collection. And retention is not necessary for legal or business purposes.

However, we reserve the right to collect and maintain your personal information until the period necessary for business, tax or legal purposes.

Minor

Our website is only for people who are at least twenty (20) years of age. If you are a person under the age of 20 (“minor”)

Other questions

The company reserves the right to change or amend this privacy policy from time to time without prior notice. To implement any changes Regarding personal data protection procedures or any regulatory changes

We will notify you when this privacy policy is changed. By posting on our company website or by other appropriate means, please check the information on our website from time to time To see if this privacy policy is amended If we amend this privacy policy The amendment will be applied to the personal data collected after we publish the revised privacy policy.

In addition, after changes or amendments to this privacy policy If you continue to use the service Buy products from the company Or continuously participating with the company Will consider that you agree and accept the said change of privacy policy

This privacy policy is distributed in both the English version and the Thai version. In the event of inconsistencies or differences between the English language version and the Thai language version To abide by the Thai language version

Date of issue of this privacy policy: 18 June 2020

ARE YOU 20 ? ONLY 20 YEARS OR OLDER TO VISIT THIS SITE. PLEASE VERIFY YOUR AGE TO VIEW CONTENT.
X
error: Alert: Content selection is disabled!!