You dont have javascript enabled! Please enable it!
Back to top

1. อุเมะชูไทยรับประกันสำหรับสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง หรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย โดยสินค้าต้องอยู่ในลักษณะยังไม่ได้ทำการเปิดเท่านั้น โปรดติดต่อพนักงานของเราในการส่งคืนสินค้าที่ Line : @umeshuthai หรือ [email protected] พนักงานจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทดแทนไปให้โดยเร็วที่สุด

Umeshuthai guarantees for incorrectly shipped products or packaging damaged which the product must be in the form of unopened only. Please contact our staff to return the products at : @umeshuthai or [email protected]. Our staff will deliver the replacement product as soon as possible.

2. อุเมะชูไทยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีหลังจากสั่งซื้อแล้ว ยกเว้นไม่มีสินค้า

Umeshuthai reserves the right to refund all cases after order. Except there are no products.

3. ลูกค้าสามารถการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ภายใน 30 นาที หลังจากการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้นการชำระโดย COD ไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากสั่งซื้อ และการชำระด้วยวิธีการอื่น ๆ มีค่าธรรมเรียมในการยกเลิก

Customers can cancel orders within 30 min after order without fees. Except the payment by COD cannot be canceled after order and other payment methods with a fee of cancellation.

4. อุเมะชูไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่าย สุราให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

Umeshuthai reserves the right not to sell liquor to persons under 20 years of age.

5. สีของสินค้าในรูปกับตัวจริงอาจจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีการตกแต่งภาพเพื่อเพิ่มความสวยงาม

The color of products in the picture and the actual item may not be the same. Due to decorating images to enhance beauty.

6. หลังจากทำการสั่งสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ จะมีเมลตอบกลับอัตโนมัติไปที่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ขณะสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่ได้รับเมล กรุณาตรวจสอบอีเมลในเมลขยะอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่พบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบให้ ในทุกช่องทาง

After placing order through the website. An auto-reply mail will be sent to register’ email at the time of purchase. In case of not receiving e-mail, please check your junk mail one more time. If still not found, please contact our staff to investigate in every channel.

7. การสั่งสินค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

Product order must be paid in full amount only.

8. ในช่วงเทศกาล การเตรียม หรือจัดส่งสินค้าอาจจะล้าช้ากว่าปกติ ขอให้ลูกค้าเข้าใจด้วย ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องเวลารบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง

During the festival , the delivery or preparing the product may be slower than usual. Please understand this situation. If customer have any questions about the time, please contact the staff in every channel

9. สินค้าที่ขึ้นคำว่า Available on Backorder (ในหน้าสินค้าที่อยู่เหนือจำนวนสินค้า) คือสินค้าที่ยังไม่พร้อมจัดส่ง หรือรับสินค้าได้ ณ ขณะนี้ เป็นรายการสินค้าที่ต้องสั่งจองไว้ เมื่อสินค้าเข้ามาทางเราจะรีบจัดส่งให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และเมื่อสั่งสินค้าไว้แล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

The products word that “Available on Backorder” (on the product page above the product quantity) are the product that is not ready pickup or delivery. When the product arrives, we will deliver to customer as soon as possible and once an order has been placed, the item cannot be canceled under any circumstances.

10. สินค้าบางตัวโดยเฉพาะจำพวกเหล้าผลไม้ต่าง ๆ อาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นตรงคอขวด หรือก้นขวด ซึ่งเกิดการหลาย ๆ สาเหตุ แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และรสชาติสินค้า

Some products, especially fruit liquors, may have sediment in the neck of the bottle or the bottom of the bottle, which occurs for many reasons, but does not affect the quality and product taste.

11. ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบต้องระบุในช่องหมายเหตุ หรือติ๊กในช่องต้องการใบกำกับภาษีทุกครั้ง พร้อมกับข้อมูลในการออกที่จำเป็นทั้งหมด และขออนุญาติไม่ออกให้ย้อนหลังในทุกกรณี

If any customer wants a full tax invoice, Customer must be specified in note box or tick in need full tax invoice every time along with all necessary issuing information and requesting permission not to issue retrospectively in all cases

ARE YOU 20 ? ONLY 20 YEARS OR OLDER TO VISIT THIS SITE. PLEASE VERIFY YOUR AGE TO VIEW CONTENT.
X
error: Alert: Content selection is disabled!!